Bericht
Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 20/3/2006   Reageer op dit bericht
Stichting Leenrecht Kunstfonds
Stichting Leenrecht heeft een nieuw subsidiefonds ingesteld, het Stichting Leenrecht Kunstfonds. In 2006 is er € 90.000 te verdelen, in drie rondes.

Subsidie voor projecten kunstuitleen
Het Stichting Leenrecht Kunstfonds verstrekt op aanvraag subsidie voor projecten die:
- de samenwerking tussen kunstenaar en kunstuitleen versterken, en
- de publieksbelangstelling voor de kunstuitleen vergroten.

Dit doel dient gerealiseerd te worden door een actieve bijdrage van de kunstenaar. Verder moet het project buiten de normale bedrijfsvoering van een kunstuitleen vallen.

Adviescommissie beoordeelt de aanvragen
Het bureau van het Leenrecht Kunstfonds bekijkt of een subsidieaanvraag onder de doelstellingen van het Stichting Leenrecht Kunstfonds valt. Als dit het geval is wordt de aanvraag beoordeeld door een adviescommissie. Deze commissie bestaat uit bestuursleden van de Stichting Leenrecht, vertegenwoordigers van kunstuitlenen en kunstenaars. Deze adviescommissie brengt haar advies uit aan het bestuur van de Stichting Leenrecht Kunstfonds, dat beslist over de aanvraag.

Wat moeten kunstenaars en kunstuitlenen doen om in aanmerking te komen voor subsidie?
Zowel kunstenaars als kunstuitlenen kunnen een project initiëren en hiervoor gezamenlijk subsidie aanvragen. Er hoeft nog geen bestaande relatie tussen de kunstenaars en kunstuitlenen te bestaan. De voorwaarden en aanvraagprocedure staan op www.leenrechtkunstfonds.nl. De aanvraagtermijn voor de eerste ronde sluit op 30 april aanstaande.

Over Stichting Leenrecht
Stichting Leenrecht is sinds 1996 door de wetgever belast met de uitvoering van de Leenrechtregeling. Op grond van de artikelen 12, 15c tot en met 15g van de Auteurswet 1912 ontvangen auteursrechthebbenden een vergoeding vanwege het uitlenen van hun werken door bijvoorbeeld openbare bibliotheken en instellingen voor kunstuitleen.
Van de in het kader van de kunstuitleen voor verdeling beschikbare gelden, wordt na aftrek van kosten 100% gereserveerd ten behoeve van het budget van het Leenrecht Kunstfonds.

www.leenrechtkunstfonds.nl
Hoofddorp, maart 2006
Redactie